Úvod

Novela Živnostenského zákona (provedenou zákonem č. 274/2008 Sb), v návaznosti na další související předpisy (vyhláška MV 16/2009 Sb.), upravuje podmínky pro získání živnostenského oprávnění a provozováníkoncesovaných živností “Ostraha majetku a osob” – zákon ukládá povinnost prokazovat bezúhonnost a odbornou způsobilost podnikatelů i kvalifikaci jejich zaměstnanců. Společnosti Bohemia Marten Security s.r.o. na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, byla podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona dne 20.2.2015 udělena autorizace profesní kvalifikace STRÁŽNÝ a DETEKTIV KONCIPIENT. Na základě této autorizace je Bohemia Marten Security s.r.o. oprávněna jako autorizovaná osoba provádět zkoušky odborné způsobilosti profesní kvalifikace Strážný a Detektiv koncipient.

Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ s celostátní platností.Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný, nebo detektiv koncipient, je nutné připravit se v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové adrese www.narodni-kvalifikace.cz.K přípravě úspěšného vykonání zkoušky nabízíme absolvování jednodenního školení, které seznámí uchazeče s problematikou výkonu zaměstnání v oboru pracovníka bezpečnosti a připraví uchazeče na vykonání závěrečné zkoušky.

Přihláška - krok za krokem

Zájemce o provedení zkoušky profesní kvalifikace Strážný a Detektiv koncipient musí realizovat tyto kroky:

 • Zaslat přihlášku písemně na Bohemia Marten Security, spol. s r.o., nebo elektronicky na email: cpvinfo@cpvzdelavani.cz. Po obdržení Vaší přihlášky Vám zašleme pozvánku k vykonání zkoušky.
 • Po obdržení pozvánky ke zkoušce řádně a včas zaplatit úhradu za zkoušku dle pokynů na pozvánce.
 • Dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky.
 • Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný, je nutné připravit se v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové adrese www.narodni-kvalifikace.cz .

Seznam dokladů pro vykonání zkoušky

 • U zkoušky je nezbytné prokázat totožnost, proto je uchazeč povinen ke zkoušce přinést platný doklad totožnosti  (např. občanský průkaz nebo pas).
 • Doklad o ukončeném středním vzdělání nebo středním vzdělání s výučním listem (dvouleté obory).

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí složenou z autorizovaných osob nebo zástupců autorizovaných osob právnické osoby. Před zahájením vlastního ověřování bude uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky. Autorizovaná osoba stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat. Zkouška proběhne v souladu s hodnotícím standardem vizhttp://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-315-Strazny . Zkouška má formu písemné zkoušky formou testu a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Test obsahuje 30 otázek. Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. V průběhu ústní zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

K úspěšnému vykonání písemné zkoušky je nutné zodpovědět nejméně 80%, to je 24 otázek správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní zkoušky. V praktické a ústní zkoušce musí být splněny všechny úkoly, nebo zodpovězeny všechny otázky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost je „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

Uchazeči, který vyhověl při zkoušce, se vydává OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE  “STRÁŽNÝ”.

Strážný 68-008-E

Průběh zkoušky z profesní kvalifikace Strážný

Seznámení s obsahem zkoušek
Poučení PO, BOZP
Písemný test trvající max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
Ústní zkouška, ze dvou náhodně vylosovaných otázek
Oznámení výsledku

Zkouška proběhne v souladu s hodnotícím standardem viz.: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-315-Strazny

Legislativa
Výběr z právních norem (pdf, 102 kB) –přesměrování na stažení dokumentu

Podklady pro přípravu profesní kvalifikaci Strážný:
Příklady otázek pro písemnou zkoušku (pdf, 107 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Příklady typových situací pro ústní/praktickou zkoušku (pdf, 71 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace Strážný

Přihláška (doc.63 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška strážný-skupina (doc.82 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Detektiv koncipient 68-009-M

Průběh zkoušky z profesní kvalifikace Detektiv Koncipient

Seznámení s obsahem zkoušek
Poučení PO, BOZP
Písemný test trvající max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
Ústní zkouška, ze dvou náhodně vylosovaných otázek
Oznámení výsledku

Zkouška proběhne v souladu s hodnotícím standardem viz.: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-314-detektiv

Legislativa
Výběr z právních norem (pdf, 102 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Podklady pro přípravu profesní kvalifikaci Detektiv koncipient:
Příklady otázek pro písemnou zkoušku (pdf, 142 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Příklady typových situací pro ustní/praktickou zkoušku (pdf, 47 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace Detektiv koncpient

Přihláška detektiv (doc.57 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška detektiv-skupina (doc.82 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přípravný kurz

Obsah přípravného školení na zkoušku z profesní kvalifikace  STRÁŽNÝ

 • Poučení BOZP a PO,
 • Legislativní opora v oblasti činnosti bezpečnostních agentur,
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích,
 • Kontrolní činnost ve střeženém objektu,
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích,
 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob (obsluha  technických
 • bezpečnostních systémů, používání věcných bezpečnostních prostředků apod.)
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a
 • ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob,
 • Uplatnění zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného
 • systému, zejména s PČR a vymezenými osobami,
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.

Obsah přípravného školení na zkoušku z profesní kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENT

 • Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem nabezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů
 • Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní
 • činnosti a k jejich praktickému naplňování
 • Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé
 • detektivní činnosti
 • Dokumentování a vyhodnocování informací, jejích evidence a
 • příprava k předání klientovi
 • Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)

 

Podklady pro přípravu

Legislativa:
Výběr z právních norem (pdf, 102 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Podklady pro přípravu profesní kvalifikaci Strážný:
Příklady otázek pro písemnou zkoušku (pdf, 107 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Příklady typových situací pro ústní/praktickou zkoušku (pdf, 71 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace Strážný:

Přihláška (doc.63 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška strážný-skupina (doc.82 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Podklady pro přípravu profesní kvalifikaci Detektiv koncipient:
Příklady otázek pro písemnou zkoušku (pdf, 142 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Příklady typových situací pro ústní/praktickou zkoušku (pdf, 47 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace Detektiv koncpient:

Přihláška detektiv (doc.57 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Přihláška detektiv-skupina (doc.82 kB) – přesměrování na stažení dokumentu

Hodnotící standard:

http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-315-strazny

http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-314-detektiv

Termíny přípravných kurzů a zkoušek z profesní kvalifikace

V současné době nejsou plánovány žádné termíny zkoušek ani přípravných kurzů.

Chci se přihlásit

* je povinný údaj